Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të BMP

• Njoftimi dhe konsultimi publik – Nuk ka informacion;
• Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi – Nuk ka informacion;
• Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve – Nuk ka informacion;
• Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes – Nuk ka informacion;
• Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të BMP – Nuk ka informacion;
Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike