Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të BMP

• Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
• Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
• Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
• Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
• Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të BMP
• Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike