1. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë  Vendimin nr.18 datë 02.10.2018, për dhënien e masës disiplinore Gjobë në vlerën monetare 85.000 lekë për audituesin ligjor A.Ç/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë.
 2. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.16 datë 13.05.2019, për pezullimin e përkohshëm të veprimtarisë së audituesit ligjor A.Ç deri në çastin e shlyerjes së masës disiplinore gjobë.
 3. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.35 datë 09.09.2019, për heqjen e pezullimit të përkohshëm të licensës së audituesit ligjor A.Ç/subjektit juridik në të cilin ushtron veprimtarinë,për shkak të përmbushjes së detyrimit të pagesës së gjobës referuar nenit 57/2 të ligjit nr. 10091/2009 dhe nenit 21 pika 1,të rregullores nr. 4/2018.
 4. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.46 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor E.F.
 5. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.47 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor E.M.
 6. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.50 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor M.M.
 7. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.51 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 85.000 lekë për audituesin ligjor N.G. 
 8. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.53 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor H.D.
 9. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.54 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 110.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor M.Gj.
 10. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.55 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor E.B.
 11. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.56 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 110.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor T.A.
 12.  Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.60 datë 08.11.2019, për dhënien e masës disiplinore “Pezullim i përkohshem i kufizuar,në kategorinë e shërbimit të auditimit dhe shërbimeve lidhur me të për një afat 6 muaj” për audituesin ligjor P.H.
 13. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.6 datë 20.02.2020, për Pezullim license për 12 muaj për audituesin ligjor E.O/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë, bazuar në nenin nr. 55 pika d e Ligjit Nr. 10091,datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor ,organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar ” i ndryshuar.
 14. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.9 datë 20.02.2020, për shkarkimin e E.H nga detyra e anëtares së Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP).
 15. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.16 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor A.Ç /subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë ,në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 16. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.17 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor E.B/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë, në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 17. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.18 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 400.000 lekë për audituesin ligjor H.M/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë, në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 18. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.19 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor H.B , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 19. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.20 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor L.M , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 20. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.22 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor L.M , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”,i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 21. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.24 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor E.S , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 22. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.25 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 400.000 lekë për audituesin ligjor Q.L/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 23. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.26 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor R.S ,në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 24. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.27 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor L.H , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.