Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar

Organizata profesionale e audituesve ligjorë IEKA – Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar është organizmi profesional, që grupon audituesit ligjorë dhe shoqëritë e auditimit që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me Ligjin Nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar.

 

Informacione te rendesishme:

  1. Regjistri publik
  2. Kodi i Etikës së IFAC
  3. Standardet