Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP)

Përbërja e Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale i ngritur pranë BMP është si më poshtë: