IKM

Eshtë njohur me vendim bordi në përputhje me kushtet e përcaktuara në vendimin Nr. 27 datë 15.07.2019