• Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 31 Mars 2021

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në provimin e datës 31 Mars 2021“Qeverisja e shoqërive tregtare dhe zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe të biznesit” ,se provimi do të zhvillohet nga ora 12:00 deri në orën 16:00 në ambientet e Universitetit Mesdhetar me adresë në Bulevardin Gjergj Fishta 52, Tiranë.Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit VI: 20,000 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 30 Mars 2021, ora 15:00.

Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al)

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), makinë llogaritëse si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit dhe duhet të paraqiten së paku 1 orë përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 24 Mars 2021

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në provimin e datës 24 Mars 2021“Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit dhe drejtimit, kontrolli i brendshëm i njësive ekonomike të biznesit dhe përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës” ,se provimi do të zhvillohet nga ora 12:00 deri në orën 16:00 në ambientet e Universitetit Mesdhetar me adresë në Bulevardin Gjergj Fishta 52, Tiranë.Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit V: 20,000 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 23 Mars 2021, ora 15:00.

Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al)

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), makinë llogaritëse si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit dhe duhet të paraqiten së paku 1 orë përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • NJOFTIM

Kandidatët pjesëmarrës në provimet për të përfituar titullin Auditues Ligjor ose Kontabilist i Miratuar, kanë të drejtën e ankimimit për rishikimin administrativ të testimit. Kërkesa për rishikim duhet të shoqërohet me dëshminë e kryerjes së pagesës për rishikim e cila është sa gjysma e tarifës së provimit dhe kryhet në të njëjtën llogari bankare ku kandidatët kanë kryer pagesat e tarifave të provimeve.

Ankimi bëhet me shkrim pranë sekretarisë teknike të KPAP-së duke vënë për dijeni BMP, ose drejtpërdrejtë pranë strukturës mbështetëse të BMP-së.

Procesi i rishikimit administrativ kryhet nga persona të përzgjedhur prej strukturës mbështetëse ose ekspertëve të jashtëm, dhe përfshin rishikimin e të gjithë procesit administrativ të lidhur me vlerësimin e kandidatit i cili ka ankimuar rezultatin dhe shpalljen e rezultatit nga KPAP. Në procesin e rishikimit administrativ përfshihet një kopje e procesverbalit përmbledhës të vlerësimit nga secili korrigjues dhe bëhet ri-përllogaritja e pikëve për secilin kandidat, dhe verifikimin e fletoreve dhe numrit të ushtrimeve të plotësuara nga secili kandidat që ka ankimuar procesin.

Për çdo paqartësi, lutemi mos hezitoni të na kontaktoni në adresën info@bmp.al | kpap@bmp.al  & numrin e kontaktit +3554 562 84 41.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 17 Mars 2021

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në provimin e datës 17 Mars 2021“Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit” ,se provimi do të zhvillohet nga ora 12:00 deri në orën 16:00 në ambientet e Universitetit Mesdhetar me adresë në Bulevardin Gjergj Fishta 52, Tiranë.Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit V: 20,000 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 16 Mars 2021, ora 15:00.

Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al)

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), makinë llogaritëse si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit dhe duhet të paraqiten së paku 1 orë përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 04 Mars 2021

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në provimin e datës 04 Mars 2021“Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhetaksave në Republikën e Shqipërisë” ,se provimi do të zhvillohet nga ora 12:00 deri në orën 16:00 në ambientet e Universitetit Mesdhetar me adresë në Bulevardin Gjergj Fishta 52, Tiranë.

Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit V: 17,500 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 03 Mars 2021, ora 15:00.

Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al)

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), makinë llogaritëse si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit dhe duhet të paraqiten së paku 1 orë përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 27 Shkurt 2021

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në provimin e datës 27 Shkurt 2021“Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare” ,se provimi do të zhvillohet nga ora 12:00 deri në orën 16:00 në ambientet e Universitetit Mesdhetar me adresë në Bulevardin Gjergj Fishta 52, Tiranë.

Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit V: 17,500 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 26 Shkurt 2021, ora 15:00.

Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al)

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), makinë llogaritëse si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit dhe duhet të paraqiten së paku 1 orë përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 20 Shkurt 2021

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në provimin e datës 20 Shkurt 2021“Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar” ,se provimi do të zhvillohet nga ora 13:00 deri në orën 17:00 në ambientet e Universitetit Mesdhetar me adresë në Bulevardin Gjergj Fishta 52, Tiranë.

Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit V: 17,500 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 19 Shkurt 2021, ora 15:00.

Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al)

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), makinë llogaritëse si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit dhe duhet të paraqiten së paku 1 orë përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 13 shkurt 2021

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në Provimin e datës 13 Shkurt 2021 me titull “Qeverisja e shoqërive tregtare dhe zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe të biznesit”, se provimi do të zhvillohet nga ora 12:00 deri në orën 16:00 në ambientet e Universitetit Mesdhetar me adresë në Bulevardin Gjergj Fishta 52, Tiranë. Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit V: 20,000 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 12 Shkurt 2021, ora 16:00.Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al)

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), makinë llogaritëse si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit. Kandidatët duhet të paraqiten së paku 1 orë përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për shtyrjen e afatit të regjistrimit për sezonin 2021

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titujve Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, se në kuadër të kërkesave të kandidatëve, procesi i regjistrimit në provimet e aftësive profesionale të sezonit 2021 pranë Sekretarisë Teknike të Organizatës Profesionale të Audituesve Ligjorë IEKA do të vijojë deri ditën e premte datë 12.02.2021, përgjatë orarit 13:00 – 19:00.

Një kopje e kërkesës së bashku me mandatin e pagesës dorëzohet pranë Bordit të Mbikëqyrjes Publike BMP.

Kandidatët që janë regjistruar në sezonin paraardhës, duhet të dorëzojnë vetëm kërkesën drejtuar KPAP për të marrë pjesë në provime.

Për çdo paqartësi, mund të drejtoheni pranë sekretarisë teknike të KPAP në adresën: kpap@bmp.al & info@bmp.al si dhe në nr. e tel: +355 4 562 8441.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 6 shkurt 2021

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në Provimin e datës 06 Shkurt 2021 me titull “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit dhe drejtimit, kontrolli i brendshëm i njësive ekonomike të biznesit dhe përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”, se provimi do të zhvillohet nga ora 13:00 deri në orën 17:00 në ambientet e Universitetit Mesdhetar me

adresë në Bulevardin Gjergj Fishta 52, Tiranë. Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit V: 20,000 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 05 Shkurt 2021, ora 18:00.Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al)

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), makinë llogaritëse si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit. Kandidatët duhet të paraqiten së paku 1 orë përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 22 janar 2021

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në Provimin e datës 22 Janar 2021 me titull “Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”, se provimi do të zhvillohet nga ora 13:00 deri në orën 17:00 në ambientet e Universitetit Mesdhetar me adresë në Bulevardin Gjergj Fishta 52, Tiranë. Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit V: 20,000 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 22 Janar 2021, ora 11:00.Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al).

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), makinë llogaritëse si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit. Kandidatët duhet të paraqiten së paku 1 orë përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 23 dhjetor 2020

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në Provimin e datës 23 Dhjetor 2020 “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”, se provimi do të zhvillohet nga ora 14:00 deri në orën 18:00 në ambientet e Universitetit Mesdhetar me adresë në Bulevardin Gjergj Fishta 52, Tiranë.Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit V: 17,500 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 21 dhjetor 2020, ora 16:00.Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al).

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), makinë llogaritëse si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit. Kandidatët duhet të paraqiten së paku 1 orë e 30 minuta përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 19 Dhjetor 2020

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në Provimin e datës 19 Dhjetor 2020 “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare”, se provimi do të zhvillohet nga ora 13:00 deri në orën 16:00 në ambientet e Universitetit Mesdhetar me adresë në Bulevardin Gjergj Fishta 52, Tiranë.Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit V: 17,500 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 17 dhjetor 2020, ora 16:00.Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al).

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit. Kandidatët duhet të paraqiten së paku 1 orë e 30 minuta përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 12 Dhjetor 2020

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në Provimin e datës 12 Dhjetor 2020 “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar”, se provimi do të zhvillohet nga ora 13:00 deri në orën 17:00 në ambientet e Universitetit Barleti me adresë Rruga e Kosovarëve (pranë digës së Liqenit Artificial).Tarifa e provimit do të kryhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: BKT
Emri i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Numri i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Tarifa e provimit V: 17,500 lekë

Afati i fundit i pranimit të pagesave dhe dorëzimit të mandatit të pagesës për këtë provim do të jetë data 09 dhjetor 2020, ora 16:00.Ju lutemi të dorëzoni një kopje elektronike të skanuar të dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës pranë Sekretarisë Teknike të KPAP-së & Strukturës Mbështetëse të Bordit të Mbikëqyrjes Publike brenda afatit të sipërcituar. (kpap@bmp.al & info@bmp.al).

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID), makinë llogaritëse si dhe mandatin që vërteton kryerjen e pagesës së provimit. Kandidatët duhet të paraqiten së paku 1 orë e 30 minuta përpara fillimit të provimit të pajisur me maskë mbrojtëse dhe dezinfektantë.

Ju urojmë suksese!

 • Njoftim datë 05/11/2020 për vend pune si ”Specialist për Çështjet Ligjore të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”

Bordi i Mbikëqyrjes Publike, i krijuar në kuadër të Ligjit nr. 100 91 datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, të ndryshuar, me seli në rrugën “Ismail Qemali”, Pallati 5, Kati i II-të, Ap. 8, Tiranë, kërkon të punësojë një “Specialist për Çështjet Ligjore”.

Kandidati duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

– Të jetë shtetas shqiptar me banim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë;

– Të ketë zotësi për të vepruar;

– Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të dytë në Juridik ;

– Të mos jenë marrë ndaj tij/saj masa disiplinore të largimit nga puna për shkak të një shkelje të rëndë disiplinore;

– Të mos jetë i dënuar apo i ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë;

– Të zotërojë gjuhën Angleze në nivel të pranueshëm dhe të përshtatshëm për punën.

Dokumentacioni i nevojshëm që duhet të paraqesë kandidati:

– Letër motivimi;

– Dokument Identifikimi;

– CV;

– Fotokopje e diplomës dhe lista e notave;

– Reference pune nga punëdhënësi i mëparshëm.

Personat e interesuar duhet të paraqesin këto dokumenta deri në datën 13.11.2020.

 • Njoftim datë 02/11/2020 për anëtar pranë KPAP

Bordi i Mbikëqyrjes Publike në zbatim të kërkesave të Rregullores nr. 2 datë 22.02.2018 “Për funksionimin e komisionit të provimeve të aftësive profesionale dhe mbikëqyrjes së procesit të testimit të kandidatëve për auditues ligjor dhe kontabilist të miratuar të Bordit të Mbikëqyrjes Publike” të ndryshuar, njofton të gjithë pedagogët e universiteteve që të paraqesin kërkesën e tyre për anëtar të KPAP pranë BMP.

Anëtarët e këtij komisioni duhet të përmbushin kriteret e përcaktuara si më poshtë vijon :

1. Të kenë përfunduar, të paktën, studimet universitare të ciklit të dytë, në nivelin “Master” ose të zotërojnë diplomë universitare të ekuivalentuar me këtë nivel, si dhe të jenë specializuar në fushat e ekonomisë dhe/ose të jurisprudencës, të cilat duhet të jenë të lidhura me auditimin, kontabilitetin dhe financën, me përvojë profesionale jo më të vogël se dhjetë vite, ose 7 vite përvojë pune, në rast se mbajnë një gradë apo titull shkencor.

Gjithashtu , duhet:

– Të jenë shtetas shqiptar;

– Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;

– Të mos kenë konflikt interesi me anëtarët e Bordit të Mbikëqyrjes Publike apo strukturat e mbikëqyrjes së veprimtarisë së komisionit;

– Të mos jenë të angazhuar në role apo funksione politike;

– Të mos jenë në strukturat/këshillat drejtuese të më shumë se një nga organet/institucionet/organizatat e parashikuara në ligjin Nr. 10091/2009, i ndryshuar, që lidhen drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë me përzgjedhjen dhe veprimtarinë e KPAP.

Përveç kritereve të mësipërme, do të konsiderohen preferenciale kriteret e mëposhtme:

– Të kenë eksperiencë në ligjërime apo trajnime profesionale në fushën e auditimit, kontabilitetit dhe financës;

– Të kenë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme kërkimore-shkencore së paku në 5 vitet e fundit në fushën e auditimit, kontabiliteti dhe financës.

Personat e interesuar duhet të paraqesin këto dokumenta pranë BMP.

 • Njoftim datë 03/10/2020 për vend pune si ”Inspektor i lartë i Kontrollit të Cilësisë së Bordit të Mbikëqyrjes Publike” 

Bordi i Mbikëqyrjes Publike, i krijuar në kuadër të Ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistittë miratuar”, të ndryshuar, me seli në rrugën Rruga “Ismail Qemali”, Pallati 5, Kati i II-të, Ap. 8, Tiranë, kërkon të punësojë një “Inspektor të Lartë të Kontrollit të Cilësisë”.

Kandidati duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme  : 

– Të jetë shtetas shqiptar me banim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë;

– Të ketë zotësi për të vepruar;

– Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të dytë ose tëzotërojë diplomë universitare të ekuivalentuar me këtë nivel në profilet auditim,kontabilitet ose financë, si dhe të ketë jo më pak se 10 vite përvojë pune të përgjithshme në fushën e auditimit ligjor dhe të raportimit financiar, kombinuar me trajnime specifike për dhënien e sigurisë së cilësisë. Nëse trajnimet konsiderohen të pamjaftueshme ato duhet të kryhen brenda dy viteve nga momenti i lidhjes së kontratës së punës;

– Të mos ushtrojë profesionin e audituesit ligjor dhe të mos jetë i punësuar apo i angazhuar me një auditues ligjor ose shoqëri auditimi;

– Të mos jetë i dënuar apo i ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë;

– Të zotërojë gjuhën Angleze.

 Dokumentacioni i nevojshëm paraprak që duhet të paraqesë kandidati:– Letër motivimi;

– Dokument Identifikimi;

– CV;

– Fotokopje e diplomës dhe lista e notave;

– Formularin e vetëdeklarimit;

– Reference pune nga punëdhënësi i mëparshëm.

Personat e interesuar duhet të paraqesin këto dokumenta në adresën info@bmp.al deri në datën 19.10.2020.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kërkesat e pozicionit do të njoftohen për të marrë pjesë në intervistë.

 • Njoftim datë 03/08/2020 për vend pune si ”Specialist për Çështjet Ligjore të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”

Bordi i Mbikëqyrjes Publike, i krijuar në kuadër të Ligjit nr. 100 91 datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, të ndryshuar, me seli në rrugën “Ismail Qemali”, Pallati 5, Kati i II-të, Ap. 8, Tiranë, kërkon të punësojë një “Specialist për Çështjet Ligjore”.

Kandidati duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

– Të jetë shtetas shqiptar me banim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë;

– Të ketë zotësi për të vepruar;

– Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të dytë në Juridik ;

– Të mos jenë marrë ndaj tij/saj masa disiplinore të largimit nga puna për shkak të një shkelje të rëndë disiplinore;

– Të mos jetë i dënuar apo i ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë;

– Të zotërojë gjuhën Angleze në nivel të pranueshëm dhe të përshtatshëm për punën.

Dokumentacioni i nevojshëm që duhet të paraqesë kandidati:

– Letër motivimi;

– Dokument Identifikimi;

– CV;

– Fotokopje e diplomës dhe lista e notave;

– Reference pune nga punëdhënësi i mëparshëm.

Personat e interesuar duhet të paraqesin këto dokumenta deri në datën 14.08.2020.

 • Njoftim datë 02/04/2020 për vend pune si ”Specialist për Çështjet Ligjore të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”

Bordi i Mbikëqyrjes Publike, i krijuar në kuadër të Ligjit nr. 100 91 datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, të ndryshuar, me seli në rrugën “Ismail Qemali”, Pallati 5, Kati i II-të, Ap. 8, Tiranë, kërkon të punësojë një “Specialist për Çështjet Ligjore”.

Kandidati duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

Të jetë shtetas shqiptar me banim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë;

Të ketë zotësi për të vepruar;

Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të dytë në Juridik;

Të ketë eksperiencë pune jo më pak se pesë vite;

Të mos jenë marrë ndaj tij/saj masa disiplinore të largimit nga puna për shkak të një shkelje të rëndë disiplinore;

Të mos jetë i dënuar apo i ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë;

Të zotërojë gjuhën Angleze në nivel të pranueshëm dhe të përshtatshëm për punën.

Dokumentacioni i nevojshëm që duhet të paraqesë kandidati:

Letër motivimi;

Dokument Identifikimi;

CV;

Fotokopje e diplomës dhe lista e notave;

Reference pune nga punëdhënësi i mëparshëm.

Personat e interesuar duhet të paraqesin këto dokumenta deri në datën 10.04.2020.

 • Njoftim

Në vijim të masave të veçanta të marra nga Qeveria Shqiptare në kuadër të parandalimit të sëmundjes infektive COVID-19, ju njoftojmë se:

1. Intervistat për të gjitha aktivitetet e komisioneve ndaj subjekteve të mbikëqyrjes shtyhen deri në datën 3 Prill 2020, objekt ky i një njoftimi të dytë nëse do të ketë ndryshime të mëtejshme.

2. Lutemi që për cdo pyetje na shkruani në adresën postare : info@bmp.al

Për të gjitha ndryshimet përkatëse do të informoheni në vijim!

Faleminderit për mirëkuptimin!

 • Njoftim datë 07/02/2020 për vend pune si “Specialist për Çështje të tjera Administrative”

Bordi i Mbikëqyrjes Publike, i krijuar në kuadër të Ligjit nr. 100 91 datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, të ndryshuar, me seli në rrugën “Ismail Qemali”, Pallati 5, Kati i II-të, Ap. 8, Tiranë, kërkon të punësojë një “Specialist për Çështje të Tjera Administrative”.

Kandidati duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

– Të jetë shtetas shqiptar me banim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë;

– Të ketë zotësi për të vepruar;

– Të ketë përfunduar studimet universitare të ciklit të dytë në Juridik ose Shkenca Sociale;

– Të ketë eksperiencë pune jo më pak se tre vite;

– Të mos jenë marrë ndaj tij/saj masa disiplinore të largimit nga puna për shkak të një shkelje të rëndë disiplinore;

– Të mos jetë i dënuar apo i ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë;

– Të zotërojë gjuhën Angleze në nivel të pranueshëm dhe të përshtatshëm për punën.

Dokumentacioni i nevojshëm që duhet të paraqesë kandidati:

– Letër motivimi;

– Dokument Identifikimi;

– CV;

– Fotokopje e diplomës dhe lista e notave;

– Reference pune nga punëdhënësi i mëparshëm.

Personat e interesuar duhet të paraqesin këto dokumenta deri në datën 13.02.2020.

 • Njoftim për kandidatët “Kontabël i Miratuar” (KM) dhe “Auditues Ligjor” (AL) 

Bordi i Mbikëqyrjes Publike  po rishikon kuadrin rregullator të lidhur me procesin e provimeve të aftësive profesionale në mbështetje të rekomandimeve të ardhura nga z.Brookfield ekspert në proceset e certifikimit të profesionistëve kontabël pranë ICAEW si dhe ekspert i angazhuar nga Banka Botërore. BMP ka vendosur që të gjitha proceset e lidhura me certifikimin dhe trajnimin e kandidatëve të nisin mbas ndryshimit të kuadrit rregullator, amendime të cilat do të jenë në fuqi jo më vonë se muaji Korrik 2020. Për të realizuar këtë proces në mbështetje dhe të kalendarit të punës së sugjeruar nga z.Brookfield do të krijohet një grup pune me eskpertë nga të gjitha institucionet publike dhe private si dhe ato ndërkombëtare të lidhura me profesionin kontabël.

Gjithashtu ,duke shfrytëzuar këtë njoftim, duam të theksojmë se vetëm organizatat KM të miratuara dhe të njohura nga BMP kanë të drejtë të kryejnë kurse profesionale në mbështetje të dispozitave ligjore. Këto kurse do të zhvillohen mbas amendimeve përkatëse dhe pas miratimit të kurrikulave, programeve dhe lektorëve në mbështetje të akteve rregullatore të BMP dhe organizatave profesionale të kontabilistëve të miratuar të njohur nga Bordi i Mbikqyrjes Publike.

Cdo person që aspiron të përfshihet si kandidat për këto procese lutet të informohet pranë BMP-së për organizatat e njohura me ligj të cilat kanë të drejtë ligjore për të kryer këto procese. Theksojmë se, ndjekja e kurseve pa siguruar më parë plotësimin e kërkesave, bazuar mbi kuadrin rregullator dhe ligjor në fuqi, i jep të drejtë BMP mosnjohjen e procesit, kurse organizata/individi humbet të drejtën për të hyrë në provimet profesionale.

Duke ju falenderuar!

Bordi i Mbikëqyrjes Publike

Suksese