Rezultatet e provimit te 6

Rezultatet e provimit te 5

Teza me pergjigje e provimit te dates 24.06.2023

Njoftim

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët do të marrin pjesë në në disiplinën “Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit” - 24 Qershor 2023 se sipas programit të publikuar literatura për “Manuali i Deklaratave Ndërkombëtare të Kontrollit të Cilësisë, Auditimit, Rishikimit, Sigurive të Tjera dhe Shërbimeve të Lidhura” i referohet Botimit të vitit 2018. https://ieka.al/standardet/

Njoftim hartues dhe korrigjues KPAP

Njoftim shtyrje hartues korrigjues KPAP 2023

Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP) njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titullit Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, se kërkesat për regjistrimin në provimet e aftësive profesionale të sezonit të ri do të pranohen në datat 27 Mars- 27 Prill 2023, në sekretarinë teknike pranë organizatës profesionale të audituesve ligjorë, IEKA.