Eshtë njohur me kusht me vendim të Bordit të Mbikëqyrjes Publike në përputhje me kushtet e përcaktuara në Vendimin Nr. 87, datë 03.12.2020