Informacion për procedurat e prokurimit / procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

• Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve
• Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik
• Regjistri i realizimeve të prokurimit publik
• Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme