Informacion për procedurat e prokurimit / procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

• Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve). Në faqen zyrtare – http://www.app.gov.al/
• Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik. Në webin-app.gov.al, në faqen kryesore “Regjistri i parashikimeve”  ( https://www.app.gov.al/ )
• Regjistri i realizimeve të prokurimit publik. Në webin-app.gov.al, në faqen kryesore “Regjistri i realizimeve”   (https://www.app.gov.al/
• Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme. Në faqen zyrtare http://www.app.gov.al/