Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP

• Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
• Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
• Donacione, sponsorizime
• Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.