Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
• Donacione, sponsorizime ( nuk ka informacion) 
• Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara ( nuk ka informacion)

Shënim: Në ato
raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo
formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej
tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së
detyrimeve nga subjektet e licencuara.