01. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 786, datë 09.11.2016 “Për procedurat e përzgjedhjes dhe rastet e shkarkimit të anëtarëve, si dhe rregullat e organizimit dhe funksionimit të Bordit të Mbikëqyrjes Publike” 

02. Rregullore nr. 1, datë 26.07.2017 “Për mbledhjen e të ardhurave të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”, ndryshuar. 

03. Rregullore nr. 2, datë 22.02.2018 “Për funksionimin e komisionit të provimeve të aftësive profesionale dhe mbikëqyrjes së procesit të testimit të kandidatëve për auditues ligjor dhe kontabilist të miratuar të Bordit të Mbikëqyrjes Publike” , ndryshuar.

04. Rregullore nr. 4, datë 29.03.2018 “Për investigimin dhe procedurat e marrjen e masave disiplinore”.  

05. Rregullore nr. 6, datë 31.05.2018 “Për procedurat e testimit dhe sistemin e vlerësimit në provimin e aftësive profesionale të kandidatëve për auditues ligjor dhe kontabilist i miratuar”, e ndryshuar

06. Rregullore nr. 7, datë 02.10.2018 ” Për procedurat dhe metodologjinë e kontrollit të cilësisë së auditimit ligjor”, e ndryshuar.  

07. Rregullore nr. 9, datë 27.02.2019 “Për rregullimin dhe mbikëqyrjen e funksionimit të profesionit të Kontabilistit të Miratuar dhe organizatave të tyre profesionale”, ndryshuar.

08. Rregullore nr. 10, datë 11.06.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e komitetit të regjistrimit dhe përditësimin e regjistrit publik”. 

09. Rregullore nr. 12, datë 02.07.2020  ” Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.

10. Vendim nr. 6, datë 20.04.2018 “Regjistrimi për provimet e sezonit 2018”.

11. Vendim nr. 47, datë 04.08.2020 “Vërtetimet e lëshuara nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike”.

12. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 17, datë 16.01.2019 “Për përcaktimin e shoqërive të tjera shtetërore ose private, të rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre”.

13. Vendim Nr. 453, datë 26.7.2023 Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 17, datë 16.1.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e shoqërive të tjera shtetërore ose private, të rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre”

14. Vendim nr. 19 , datë 19.03.2021 “Për organizimin dhe funksionimin e testimit për përmbushjen e orëve  të edukimit të vijueshëm profesional për KM për periudhën 2014-2019”.