01. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 786, datë 09.11.2016 “Për procedurat e përzgjedhjes dhe rastet e shkarkimit të anëtarëve, si dhe rregullat e organizimit dhe funksionimit të Bordit të Mbikëqyrjes Publike” 

02. Rregullore nr. 1, datë 26.07.2017 “Për mbledhjen e të ardhurave të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”, ndryshuar. 

03. Rregullore nr. 2, datë 22.02.2018 “Për funksionimin e komisionit të provimeve të aftësive profesionale dhe mbikëqyrjes së procesit të testimit të kandidatëve për auditues ligjor dhe kontabilist të miratuar të Bordit të Mbikëqyrjes Publike” , ndryshuar.

04. Rregullore nr. 4, datë 29.03.2018 “Për investigimin dhe procedurat e marrjen e masave disiplinore”.  

05. Rregullore nr. 7, datë 02.10.2018 ” Për procedurat dhe metodologjinë e kontrollit të cilësisë së auditimit ligjor”, e ndryshuar.  

06. Rregullore nr. 9, datë 27.02.2019 “Për rregullimin dhe mbikëqyrjen e funksionimit të profesionit të Kontabilistit të Miratuar dhe organizatave të tyre profesionale”, ndryshuar.

07. Rregullore nr. 10, datë 11.06.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e komitetit të regjistrimit dhe përditësimin e regjistrit publik”. 

08. Rregullore nr. 12, datë 02.07.2020  ” Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.

09. Vendim nr. 6, datë 20.04.2018 “Regjistrimi për provimet e sezonit 2018”.

10. Vendim nr. 47, datë 04.08.2020 “Vërtetimet e lëshuara nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike”.

11. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 17, datë 16.01.2019 “Për përcaktimin e shoqërive të tjera shtetërore ose private, të rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre”.

12. Vendim nr. 19 , datë 19.03.2021 “Për organizimin dhe funksionimin e testimit për përmbushjen e orëve  të edukimit të vijueshëm profesional për KM për periudhën 2014-2019”.