• Fituesit e provimit të datës 22.09.2018
Lista e Fituesve të provimit për KM dhe AL, datë 22.09.2018, “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë, në masën që këto i interesojnë profesionit të auditimit ligjor të pasqyrave financiare” .
 
Shenim:
 
Bazuar në rregulloren nr.6 datë 31.05.2018, Neni 12, pika 2:
Lista e fituesve publikohet sipas inicialeve të emrit dhe mbiemrit dhe numrave personal të kartës së identitetit, pa germat, dhe renditen në mënyrë rastësore. (Për shembull nëse kandidati fitues ka emrin John dhe mbiemrin Smith dhe numrin personal të kartës së identitetit : X20304050Y publikimi i tij në listën fituese do të behet me kodin : JS20304050).
 
 
  • Kujtesë provimi 22.09.2018
 
  • Programi i provimeve për vitin 2018
Programi i Provimeve të Aftësive Profesionale për vitin 2018
 
  • Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar”
Bazuar në Rregulloren nr. 6 datë 31.05.2018 “Për procedurat e testimit dhe sistemin e vlerësimit në provimin e aftësive profesionale të kandidatëve AL dhe KM”, kandidatët kanë të drejtë të ankohen për rezultatin e testimit deri në dy ditë pune pas shpalljes së rezultatit.
 
Ankimi bëhet me shkrim pranë sekretarisë teknike të KPAP-së duke vënë për dijeni BMP, ose drejtpërdrejtë pranë strukturës mbështetëse të BMP-së.
 
Tarifat e rishikimit të provimeve të aftësisë profesionale për Audituesit Ligjore dhe Kontabilistët e Miratuar, sipas disiplinave për vitin 2018, miratuar me vendimin e BMP janë… (kliko ketu)
 
Pagesa e tarifës së rishikimit bëhet në llogarinë bankare të BMP.
 
  • Grafiku i provimeve për vitin 2018
Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale ka miratuar kalendarin e provimeve për vitin 2018.
 
 
  • Fituesit e provimit të datës 11.07.2018
Lista e Fituesve të provimit për KM dhe AL, datë 11.07.2018, “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar” .
 
  • Fituesit e provimit të datës 25.06.2018
Lista e Fituesve të provimit për AL, datë 25.06.2018, “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” .
 
  • Fituesit e provimit të datës 08.06.2018
 Lista e Fituesve të provimit për AL, datë 08.06.2018, “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë), përfshirë përdorimin e sistemeve të informacionit dhe të informatikës” .