Komisioni Ligjor

Komisioni ligjor përbëhet nga 3 anëtarë specialistë të fushës. Komisioni Ligjor ka qëllim dhënien e opinionit ligjor për projekt-rregulloret, projektvendimeve dhe shqyrtimin e çështjeve të tjera që paraqiten në BMP, dhënien e opinioneve ligjore mbi çështjet e shqyrtuar nga KIDB, kur natyra e tyre kërkon njohuri të tilla të cilat e limitojnë personelin që merret me çështje ligjore për të dhënë një opinion të plotë, sipas rregullores së investigimit, ofrimin e këshillimit ligjor për Komisionet dhe organet e tjera administrative të ngritura pranë BMP-së etj.