Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga BMP

• Njoftime të ndryshme – https://bmp.al/njoftime/
• Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil – https://bmp.al/njoftime/
• Raporte – https://bmp.al/raporte/
• Publikime – https://bmp.al/raporte/
• Statistika (nuk ka informacion) 
• Projekte (nuk ka informacion) 
• Bashkëpunime etj. https://bmp.al/bashkepunime/
Shënim: BMP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.